• `~
 • 1!
 • 2@
 • 3#
 • 4$
 • 5%
 • 6^
 • 7&
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • q
 • w
 • e
 • r
 • t
 • y
 • u
 • i
 • o
 • p
 • [
 • ]
 • \|
 • caps lock
 • a
 • s
 • d
 • f
 • g
 • h
 • j
 • k
 • l
 • ;:
 • '"
 • Enter
 • shift
 • z
 • x
 • c
 • v
 • b
 • n
 • m
 • ,
 • .
 • /?
 • shift
 • Очистити
 • Укр
 •  
 • Сховати
 • '~
 • 1!
 • 2"
 • 3
 • 4;
 • 5%
 • 6:
 • 7?
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • й
 • ц
 • у
 • к
 • е
 • н
 • г
 • ш
 • щ
 • з
 • х
 • ї
 • /\
 • caps lock
 • ф
 • і
 • в
 • а
 • п
 • р
 • о
 • л
 • д
 • ж
 • є
 • Enter
 • shift
 • я
 • ч
 • с
 • м
 • и
 • т
 • ь
 • б
 • ю
 • .,
 • shift
 • Очистити
 • Eng
 •  
 • Сховати
Судова влада України
Шацький районний суд Волинської області
Реквізити для сплати судового збору при подачі апеляційної та касаційної скарги, а також реквізити для перерахування коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу
Нормативно-правові документи
Інформація для громадян
Діяльність Шацького районного суду Волинської області
Запобігання та протидія корупції
Підвищення кваліфікації та вдосконалення професійних навичок
Показники діяльності суду
Доступ до публічної інформації
Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
Виконання вимог Закону України "Про очищення влади"
Про суд
Кількість відвідувань:
Виконання ЗУ Про запобігання корупції
Очищення влади
Технічна підтримка
Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство

Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Єдиний реєстр адвокатів України
Офiцiйне представництво Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал

Наказ № 18/01-06 від 21.07.2011 р.

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          наказ Шацького  районного суду
                                     
                                    Волинської області
                                    
                                     23.06.2015 №8/01-06.2

                                      

ПОРЯДОК 
            проведення іспиту кандидатів на заміщення
 вакантних посад
державних службовців Шацького районного суду Волинської області
 
          
        1.  Загальні положення

        1.1. Цей Порядок визначає правові та  організаційні засади  проведення  іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Шацькому районному суді Волинської області як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно  до  Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  державних  службовців,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002
N 169 (із змінами) (далі – Порядок проведення конкурсу).
 
       1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна  оцінка  знань  та здібностей  кандидатів  на  заміщення  вакантних  посад  державних службовців у Шацькому районному суді Волинської області.

      
1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією Шацького районного суду Волинської області не раніше ніж через місяць після оголошення конкурсу (далі – конкурсна комісія).

       1.4.Іспит  проходять кандидати на заміщення вакантних посад,
документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на
державну  службу,  передбаченим для кандидатів на посади державних
службовців.
      Особи, документи  яких  не відповідають установленим вимогам, 
за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту  не  допускаються,
про   що   їм   повідомляється   кадровою  службою  з  відповідним
обґрунтуванням.
     Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, 
він допускається до іспиту,  а остаточне рішення приймає конкурсна
комісія.
      Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

       1.5. Об'єктивність  проведення  іспиту забезпечується рівними 
умовами (тривалість іспиту,  зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

       1.6.  Проведення іспиту для кандидатів на заміщення  вакантних посад  передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України,  Законів України "Про державну службу" та  "Про  запобігання корупції",  а також  законодавства  з  урахуванням   специфіки   функціональних повноважень суду.  
             Перелік питань  на   перевірку  знання  Конституції  України,  Законів України "Про державну службу" та "Про   запобігання  корупції" (далі -  Перелік)  наведений  у додатку 1 до цього Порядку.              
 
       1.7. Порядок проведення іспиту в Шацькому районному суді Волинської області(далі – суд) та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням  специфіки функціональних  повноважень суду затверджуються головою суду, відповідно до Порядку проведення конкурсу, Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців та цього Порядку. Питання  мають бути актуальними, ґрунтуватися  на  чинних  нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно – правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

             Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням  специфіки функціональних  повноважень суду наведений у додатку 2 до цього Порядку.       1.8.  Переліки   питань  можуть  публікуватися  у  відповідних друкованих засобах  масової  інформації,  розміщуватися  на  сайті суду та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при  поданні документів  дляучасті в конкурсі.

      1.9. Екзаменаційні   білети   формуються  встановленою формою, наведеної  у  додатку  3   до   цього   Порядку,   та затверджуються  головою  конкурсної  комісії.  До  кожного  білета включають 5 питань - по  одному  питанню  на  перевірку  знання Конституції України,  Законів України "Про державну службу",  "Про запобігання корупції"та  два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням  специфіки  функціональних  повноважень суду.
      1.10. Питання  1 - 3  в  екзаменаційних  білетах  мають містити питання,  визначені  в  Переліку (додаток 1),  питання  4,  5  відбираються  з переліку  питань  на  перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки  функціональних  повноважень суду, затвердженого головою суду (додаток 2).
 
      1.11.  Кількість білетів має бути не менше 15.
      1.12. З  урахуванням  специфіки  функціональних   повноважень суду можливе розроблення кількох варіантів  комплектів  екзаменаційних білетів  залежно  від  кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад. 
 
   1.13. У суді, при наявності комп'ютерних засобів контролю знань, можливе  проведення  іспиту шляхом комп'ютерного тестування з  урахуванням  положень  Порядку  проведення  конкурсу, Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, цього Порядку та умов проведення конкурсу в суді.
 
 1.14.  Процедура іспиту складається з трьох етапів:
                організаційна підготовка до іспиту;
                складання іспиту;
                оцінювання та підбиття підсумків іспиту. 
 
      1.15. Кадрова  служба  за  погодженням  з  головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та  повідомляє  кандидатів про місце і час його проведення.
 
       2. Організаційна підготовка до іспиту
 
      2.1. Організаційна  підготовка  до  іспиту проводиться в день проведення іспиту  з  усіма  кандидатами  на  заміщення  вакантних посад.
 
      2.2. Секретар  конкурсної  комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.
 
      2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на   запитання   кандидатів   щодо  процедури  іспиту.  Інфор
мація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для  кандидатів.  Секретар  повинен  упевнитися,  що всі кандидати зрозуміли  умови  іспиту,  в  іншому  випадку   надати   додаткові пояснення.  У  разі  виникнення  спірних  питань  вони  мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.
 3. Складання іспиту 
 
      3.1. Під   час    підготовки    відповідей    на    запитання екзаменаційного білетамають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.
      3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади.  У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних  умов,  передбачених  пунктом  3.3  цього розділу,  іспит  може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.
      3.3. Приміщення для складання іспиту має  відповідати  умовам зручного  розміщення,  що  унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета.  Кандидати  не  можуть  самостійно залишати приміщення,  в якому складається іспит, до його закінчення.
      3.4.Іспит складається письмово за екзаменаційними  білетами, які  пропонуються  кандидату  на  його  вибір  і  відкриваються  у присутності  кандидатів  на  заміщення  вакантних  посад  під  час складання іспиту.
      3.5. Іспит складається державною мовою.
      3.6. При  підготовці  відповідей  на  питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом суду.  Перед  відповіддю обов'язково  вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата,  номер білета та питання, зазначені в білеті.
            Після підготовки відповідей на аркуші  проставляються  підпис кандидата та дата складання іспиту.
      3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.
      4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту
     4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.
 
            П'ять балів виставляються  кандидатам,  які  виявили  глибокі знання  Конституції  України,  Законів України "Про державну службу",  "Про запобігання корупції" та  успішно справилися із запитаннями на перевірку   знання   законодавства   з    урахуванням    специфіки функціональних  повноважень суду.
            Чотири бали виставляються  кандидатам,  які  виявили  повні знання Конституції України,  Законів  України  "Про державну  службу",  "Про запобігання корупції" і достатньо володіють знаннями законодавства з  урахуванням  специфіки  функціональних повноважень суду.
            Три бали  виставляються  кандидатам,  які  виявили  розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
            Два бали  виставляються  кандидатам,  які  розуміють  основні поняття  нормативно-правових  актів,  але  в   процесі   відповіді допустили значну кількість помилок.
 
       Один бал  виставляється  кандидатам,  які  не  відповіли   на 
питання у встановлений строк.
       4.2. Після закінчення часу,  відведеного на складання іспиту,проводиться перевірка відповідей та їх  оцінювання  всіма  членамиконкурсної  комісії.  Члени  конкурсної  комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді  на  кожне  питання  екзаменаційного білета.   Такі   оцінки  виставляються  на  аркуші  з  відповідями кандидата. 
 
      4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне  питання  і  занесення  загальної суми балів в екзаменаційну відомість,  форма якої наведена в додатку 4  до  цього  Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис. 
      4.4. Аркуші з відповідями  кандидатів  зберігаються  разом  з іншими  матеріалами  та  документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.
      4.5. Кандидати,  які набрали загальну суму  балів,  що  не  є нижчою  50  відсотків  від максимальної суми балів,  яка може бути виставлена при наданні відповідей,  вважаються такими,  що успішно склали іспит. 
 
      4.6. Кандидати,   які   набрали   менше   50   відсотків  від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
     4.7. Кандидати,  які  не  склали  іспит,   не   можуть   бутирекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду. 
 
     4.8. Результати  іспиту  можуть  бути  оскаржені  в  порядку,   передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.  
 

 
 
Трансляція судового засідання «Вбивства 39 людей 20.02.2014 під час Євромайдану»
Інформація щодо стадій розгляду судових справ
Судовий збір
Контакти
Розклад роботи
Лічильник установи
Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи
До уваги суддів та працівників апарату Донецької та Луганської областей
Санаторно - курортний лікувальний центр 'Шкло'
Міжнародні стандарти судочинства
Концепція інформаційно-комунікаційної стратегії Ради суддів України
Стратегічний план розвитку
Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 рокии
Інструкція з діловодства
Рішення Європейського суду
Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Проведення судових засідань в режимі відеоконференції
Безкоштовна правова допомога
Концепція галузевої програми інформатизації судів
Судова влада України у мережі Facebook
Канал на Youtube

© 2002-2016 Державна судова адміністрація України
лист вебмайстру