flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПОЛОЖЕННЯ про службу управління персоналом Шацького районного суду Волинської області

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Шацького районного суду
Волинської області  № 17/01-06.1   
   від 02.07.2016                                    
ПОЛОЖЕННЯ
про службу управління персоналом Шацького районного суду Волинської області
І. Загальні положення
1. У Шацькому районному суді Волинської області (далі - суд) обов’язки служби управління персоналом покладаються наказом керівника апарату суду за погодженням з головою суду  на  державного службовця суду, відповідального за ведення кадрового діловодства у суді – заступника керівника апарату суду.
2. Служба управління персоналом суду прямо підпорядковується керівнику державної служби в суді  – керівнику апарату суду.
3. У своїй діяльності служба управління персоналом керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Типовим положенням про службу управління персоналом державного органу, затвердженого наказом Національного агентства з питань державної служби 03.03.2016 № 47, цим Положенням іншими нормативно-правовими актами.
4. Положення про службу управління персоналом  суду розробляється на основі  Типового положення та затверджується головою суду, або особою, яка виконує його обов’язки.
5. Служба управління персоналом суду у разі необхідності використовує гербову та інші наявні печатки та штампи суду.
ІІ. Основні завдання, функції та права служби управління персоналом суду, особи, на яку покладено обов’язки служби управління персоналу суду
1. Основними завданнями особи, на яку покладено обов’язки служби управління персоналом суду є:
1) реалізація державної політики з питань управління персоналом у суді;
2) забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом;
3) забезпечення організаційного розвитку суду;
4) добір персоналу для роботи в апараті суду;
5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
7) документальне оформлення вступу на державну службу в апараті суду, її проходження та припинення;
8) ведення кадрового діловодства щодо інших працівників апарату суду (суддів, службовців, робітників, працівників патронатної служби тощо).
2. Особа, на яку покладено обов’язки служби управління персоналом відповідно до покладених на неї завдань:
1) організовує роботу щодо розробки структури апарату суду;
2) розробляє і бере участь у розробленні проектів актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;
3) вносить пропозиції керівнику апарату суду та голові суду з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;
4) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи голови суду та керівника апарату суду з питань управління персоналом;
5) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців суду, інших працівників апарату суду (службовців, працівників патронатної служби тощо), які затверджує керівник апарату суду, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;
6) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
7) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в апараті суду та вносить відповідні пропозиції керівнику апарату суду та голові суду;
8) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби в апараті суду категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
9) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;
10) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;
11) за дорученням голови суду чи керівника апарату суду перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в Шацькому районному суді Волинської області;
12) разом з іншими працівниками апарату суду:
організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;
опрацьовує штатний розпис суду;
спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу суду;
забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби у суді підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
організовує роботу щодо стажування державних службовців суду;
13) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців та працівників патронатної служби апарату суду;
14) здійснює планування професійного навчання державних службовців суду;
15) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику апарату суду;
16) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
17) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;
18) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;
19) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів суду та працівникам апарату суду;
20) обчислює стаж роботи працівників суду та стаж державної служби;
21) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;
22) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу в апараті суду, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям суду;
23) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Шацького районного суду Волинської області, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;
24) оформляє і видає державному службовцю суду посвідчення працівника апарату суду;
25) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу суду;
26) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;
27) формує графік відпусток персоналу суду, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх надання та веде облік;
28) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників суду;
29) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;
30) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;
31) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу суду;
32) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу суду;
33) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;
34) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями суду та суддями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до служби управління персоналу.
35) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби в суді;
36) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;
37) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в суді;
38) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;
39) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;
40) здійснює інші функції, передбачені законодавством
41) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.
3. Служба управління персоналом має право:
1) спільно з іншими структурними підрозділами та працівниками апарату суду перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в суді;
2) взаємодіяти зі структурними підрозділами суду та працівниками суду, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції;
3) одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу державного органу інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на неї завдань;
4) за погодженням з керівником апарату суду та головою суду брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;
5) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;
6) за дорученням голови суду представляти державний орган в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.
4. Покладення на службу управління персоналом завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.
 
Наказ Шацького районного суду від 02 липня 2016 року №17/01-06.1 - переглянути