flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 ПОГОДЖЕНО                                          ЗАВЕРДЖЕНО

В.о. головою Шацького районного          протокол загальних зборів

суду Волинської області                           державних службовців

__________Н.В. Жевнєровою                   Шацького районного суду

Волинської області

від 23.08.2016 1

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку

Шацького районного суду Волинської області

 

І. Загальні положення

 

1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Шацького районного суду Волинської області (далі - суд), його апарату, режим роботи, умови перебування державного службовця в суді та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова дисципліна в суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку Шацького районного суду Волинської області суду затверджуються загальними зборами державних службовців суду за поданням керівника апарату суду на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби 03.03.2016 № 50.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку Шацького районного суду Волинської області доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у цьому ж суді, під підпис з проставлянням дати ознайомлення.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в Шацькому районному суді Волинської області

 

1. Державні службовці суду повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці суду у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці суду повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці суду під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

 

1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.

2. У Шацькому районному суді Волинської області встановлений п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи суду.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 1 годину. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

- початок робочого дня о 9.00 годині;

- закінчення робочого дня з понеділка по четвер о 18 годині 15 хвилин, в п’ятницю - о 17.00 годині;

- перерва на відпочинок та харчування - з 13.00 год. до 14.00 год.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на 1 годину.

5. Іншим працівникам суду забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

6. Облік робочого часу в Шацькому районному суді Волинської області здійснюється у відповідному табелі робочого часу.

7. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника та керівника апарату суду. У суді ведеться журнал реєстрації місцевих відряджень.

 

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем суду про свою відсутність

 

1. Державний службовець суду повідомляє свого безпосереднього керівника та керівника апарату суду про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату Шацького районного суду Волинської області щодо причин своєї відсутності.

 

V. Перебування державного службовця в Шацькому районному суді Волинської області у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом керівника апарату суду, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Керівник апарату суду за потреби може залучати державних службовців суду до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналом і затверджується керівником апарату суду.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається особою, на яку покладено обов’язки служби управління персоналом, керівнику апарату суду для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у Шацькому районному суді Волинської області запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям суду надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

 

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця                    нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень

зі службових питань

 

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців суду шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця суду шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Шацького районного суду Волинської області.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 

1. Керівник апарату суду забезпечує безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку покладені відповідні функції в суді.

2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в органі державної влади відповідає керівник апарату суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

 

1. Державний службовець суду зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у відповідному державному органі особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

 

 

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою суду, керівником служби управління персоналом суду та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

 

 

ІХ. Прикінцеві положення

 

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку Шацького районного суду Волинської області є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником апарату Шацького районного суду Волинської області.