flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             Наказом Шацького районного суду

                                                                             Волинської області  № 23/01-06.1 від 14.09.2016 

 

Положення

про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні

Шацького районного суду Волинської області

 

 

Розділ 1. Загальні положення.

 

1.1. Це положення розроблене на виконання Закону України № 2939-VI від 13.01.2011 року «Про доступ до публічної інформації» та визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Шацького районного суду Волинської області.

1.2. Шацький районний суд Волинської області є суб’єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації, а саме розпорядником інформації, який при вирішенні питань щодо доступу до інформації керується Законом України «Про доступ до публічної інформації».

1.3. Відповідальними за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні суду є керівник апарату суду, особа яка виконує обов’язки керівника апарату, заступник керівника апарату суду.

Завданнями вказаних осіб є забезпечення опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо надання відповідей на запити.

 

Розділ 2. Порядок доступу до інформації. 

2.1.    Доступ до інформації забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

в офіційних друкованих виданнях;

на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;

на інформаційних стендах;

будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитами на інформацію.

2.2.  Для забезпечення збереження публічної інформації та доступу до неї всі документи, що знаходяться у Шацькому районному суді Волинської області, підлягають обов’язковій реєстрації в системі обліку, що має містити:

- назву документа;

- дату надходження документа;

- джерело інформації (виконавець документа);

- передбачену Законом підставу віднесення  інформації до категорії з обмеженим доступом;

- форму та місце зберігання документа. 

2.3.  Запитувачами інформації можуть бути фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

 

2.4. Запитувач має право звернутися до Шацького районного суду Волинської області із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причин подання запиту.

2.5.Відповідальні за доступ до публічної інформації особи суду зобов’язані:

1) оприлюднювати інформацію, передбачену цим та іншими законами;

2) систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні;

3) вести облік запитів на інформацію;

4) визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо;

5) мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації та оприлюднення інформації;

6) надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію.

2.6. У випадку, якщо Шацький  районний суд Волинської області володіє інформацією про особу, відповідні працівники суду зобов’язані:

- безперешкодно і безкоштовно надати таку інформацію особам, яких вона стосується, у передбаченому Законодавством порядку;

- використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений Законом;

- вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

- виправляти неточну або застарілу інформацію про особу самостійно, або на вимогу осіб, яких вона стосується.

Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.

2.7. Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом.

2.8. Відповідальні особи несуть відповідальність за забезпечення доступу до системи обліку відповідно до Закону.

 

Розділ 3. Оприлюднення інформації, що знаходиться у володінні Шацького районного суду Волинської області.

 

3.1. Особи, відповідальні за доступ запитувачів до публічної інформації зобов'язані оприлюднювати невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа: 

1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси Шацького районного суду Волинської області.

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті Шацьким районним судом Волинської області, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

3) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

4) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає Шацький районний суд волинської області;

5) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;

6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень Шацького районного суду Волинської області інформації;

7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

9)  правила внутрішнього трудового розпорядку Шацького районного суду Волинської області;

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

11) інформацію про діяльність Шацького районного суду волинської області, а саме про:

їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

розклад роботи та графік прийому громадян;

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

12) іншу інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.

 

Розділ 4. Реєстрація запитів та порядок надання  відповідей на запити.

 

4.1. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

4.2. Письмовий запит подається в довільній формі.

4.3. Запит на інформацію має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату (за умови подання запиту в письмовій формі).

 У разі недотримання зазначених вимог, Шацький районний суд Волинської області має право відмовити в  задоволенні запиту.

   4.4. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію(додатки №1,№2), які можна отримати  на офіційному веб-сайті Шацького районного суду Волинської області. Зазначені форми містять стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.

 4.5. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

4.6.  Діловодство щодо запитів на надання публічної інформації ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на відповідальних осіб, визначених наказом голови суду.

4.7.Запити на інформацію, що надходять на адресу суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються канцелярією суду відповідно до Інструкції з урахуванням вимог цього Положення.

4.8. Запити на інформацію реєструються в КП «Д-3» у картотеці «Запити на інформацію».

4.9. Усі запити на інформацію, що надійшли до суду, мають централізовано реєструватися у відповідному журналі (додаток №3). Конверти, у яких надійшли запити поштою, зберігаються разом із запитом.Запити, подані під час особистого прийому, також підлягають централізованій реєстрації в журналі.

4.10. Для реєстрації запитів на інформацію на нижньому полі першого аркуша запиту праворуч або на іншому вільному від тексту місці запиту ставиться вхідний штамп суду. На відтиску штампа зазначається дата надходження запиту та його реєстраційний номер.

4.11. Реєстраційний номер запиту, що надійшов до суду, складається з початкової літери прізвища запитувача та порядкового номера запиту, що надійшов, наприклад: К-356. Реєстраційний індекс може бути доповнений іншими позначеннями, що забезпечують систематизацію, пошук, аналіз і зберігання запитів на інформацію.  Запити одного й того ж запитувача з одного й того ж питання, що надіслані різним адресатам і надійшли на розгляд суду, обліковуються за реєстраційними індексами першого запиту з додаванням порядкового номера, що проставляється через дріб, наприклад: К-356/1, К-356/2, К-356/3.

4.12. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції відділ документального забезпечення (канцелярія) виокремлює запити про надання публічної інформації і невідкладно передає їх для накладення резолюції голові суд, а в разі відсутності голови суду - особі, яка виконує його обов’язки. Після накладення резолюції запит передається відповідальній особі.

 4.13. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

4.14. Відповідальна особа має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.15. У разі якщо питання, порушені у запиті, потребують надання додаткової інформації, відповідальна особа може витребувати її від інших  структурних підрозділів суду. У такому випадку структурні підрозділи суду повинні надати додаткову інформацію відповідальній особі не пізніше двох днів з моменту її витребування.

4.16. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин  з дня отримання запиту.

4.17. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, відповідальна особа може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку необхідно повідомити запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.18. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

- дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

- причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк;

- строк, у який буде задоволено запит;

- підпис.

4.19. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір    фактичних витрат визначається судом за копіювання та друк в межах  граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо судом не встановлено розмір плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації,  що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

4.20. Відповідь на запит готується відповідальною особою суду та підписується головою суду або особою виконує його обов’язки.

4.21. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації.

4.22. Індекс письмової відповіді складається з реєстраційного індексу та номера справи (за номенклатурою), до якої підшивається запит на оримання публічної інформації та відповідь на  нього.

4.23. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

4.24. Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації в програмі КП Д-3.

4.25. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, затверджується наказом голови суду та оприлюднюється у встановленому цим Положенням порядку.

4.26. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження  бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови  отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та   найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які обіймають посаду державного службовця першої або другої категорії. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

4.27. Якщо в поданому до суду запиті, названому запитувачем «запит на надання публічної інформації», запитується інформація, що фактично не є публічною (наприклад, з приводу розгляду конкретної судової справи), вказаний запит реєструється та розглядається в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян», про що повідомляється запитувач.

 

Розділ 5. Порядок відмови у задоволенні запитів та оскарження рішень, дій чи бездіяльності Шацького районного суду Волинської області.

 

5.1. Шацький  районний суд Волинської області має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

- якщо суд не володіє і не зобов'язаний відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону;

- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені Законом фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

- не  дотримано вимог до запиту на інформацію,  передбачених Законом.

5.2. Відповідь суду про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо суд не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, відповідальна особа зобов'язана направити цей запит належному державному органу з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним державним органом.

5.3. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: 

- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

- дату відмови;

- мотивовану підставу відмови;

- порядок оскарження відмови;

- підпис.

5.4. Рішення, дії чи бездіяльність відповідальної особи можуть бути оскаржені до голови суду або до суду.

5.5. Запитувач має право оскаржити:

- відмову в задоволенні запиту на інформацію;

- відстрочку задоволення запиту на інформацію;

- ненадання відповіді на запит на інформацію;

- надання недостовірної або неповної інформації;

- несвоєчасне надання інформації;

- невиконання судом обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до Закону;

- інші рішення, дії чи бездіяльність суду, що порушили законні права та інтереси запитувача.

5.6. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Шацького районного суду Волинської області до суду здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.7. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

- ненадання відповіді на запит;

- ненадання інформації на запит;

- безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

- неоприлюднення інформації відповідно до Закону;

- надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

- несвоєчасне надання інформації;

- необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

- нездійснення реєстрації документів;

- навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

 

5.8. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному Законом.

 

 

 

                                                                                                          Додаток №1

 ЗАПИТ 
на інформацію, що подається фізичними особами відповідно доЗакону України «Про доступ до публічної інформації»

Розпорядник інформації: Шацький районний суд Волинської області: смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги 6 б, Волинська область, 44000

 

Прізвище, ім’я та по батькові запитувача

 

Індекс та поштова адреса за місцем фактичного проживання, адреса електронної пошти, номер засобу зв’язку

 

Загальний опис необхідної інформації або/та вид, назва, реквізити чи зміст документа, інформацію щодо якого потрібно отримати

 

Відповідь прошу надати

Поштою

/Вказується поштова адреса/

 

Електронною поштою

/Вказується E-mail/

 

Засобом факсимільного зв'язку

/Вказується номер засобу факсимільного зв’язку/

 

В усній формі

/Вказується номер засобу зв’язку/

 

____________________ 
(дата подання запиту)_____________________ 
(підпис запитувача)

       

Рекомендації 
щодо процедури подання та заповнення форми запиту на інформацію, що подається фізичними особами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

1. Запит на публічну інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Документ, який подано громадянином як запит на інформацію, але який містить прохання надати інформацію, що не є публічною інформацією, розглядається в порядку та в строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».

3. Запит на інформацію рекомендовано подавати за вищезазначеною формою або:

усно: по телефону або на особистому прийомі;

у письмовому вигляді: за місцезнаходженням суду.

в електронному вигляді: на електронну адресу суду.

засобами факсимільного зв’язку: на номер факсимільного зв’язку

4. Електронний запит на інформацію не повинен уміщувати вкладених файлів.

5. Усний запит заповнюється працівником суд, який його отримав.

6. Усі поля у формі запиту підлягають заповненню, за винятком полів, де зазначаються дані про спосіб надання відповіді на запит. У цих полях має бути зазначено щонайменше один спосіб надання відповіді на запит.

7. Запит на інформацію повинен містити:

1) прізвище, ім’я та по батькові запитувача;

2) поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

3) загальний опис запитуваної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

4) підпис і дату подання запиту, крім запитів, що подаються по телефону або в електронному вигляді.

8. У разі якщо отриманий запит на інформацію від фізичної особи не містить повний перелік інформації про заявника, уповноважений підрозділ має право звернутися до заявника з пропозицією щодо уточнення його персональних даних.


 

 

                                                               Додаток №2

 

ЗАПИТ 
на інформацію, що подається юридичними особами та об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Розпорядник інформації: Шацький районний суд Волинської області: смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги 6 б, Волинська область, 44000

Найменування юридичної особи або об’єднання громадян без статусу юридичної особи

 

Місцезнаходження юридичної особи або поштова адреса об’єднання громадян без статусу юридичної особи, адреса електронної пошти, номер засобу зв’язку

 

Прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої запитувачем особи

 

Відомості про наявність у особи повноважень запитувати інформацію від імені юридичної особи або об’єднання громадян без статусу юридичної особи (довіреність, доручення тощо)

 

Загальний опис необхідної інформації або/та вид, назва, реквізити чи зміст документа, інформацію щодо якого потрібно отримати

 

Відповідь прошу надати

Поштою

/Вказується поштова адреса/

Електронною поштою

/Вказується E-mail/

Засобом факсимільного зв’язку

/Вказується номер засобу факсимільного зв’язку/

В усній формі

/Вказується номер засобу зв’язку/

____________________ 
(дата подання запиту)_______________________________ 
(підпис уповноваженої запитувачем особи)

Рекомендації 
щодо процедури подання та заповнення форм запитів на інформацію, що подаються юридичними особами та об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Документ, який подано громадянином як запит на інформацію, але який містить прохання надати інформацію, що не є публічною інформацією, розглядається в порядку та в строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».

3. Запит на інформацію подається за вищезазначеною формою або:

усно: по телефону або на особистому прийомі;

у письмовому вигляді: за місцезнаходженням суду.

в електронному вигляді: на електронну адресу Фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації;

засобами факсимільного зв’язку: на номер факсимільного зв'язку суду

4. Електронний запит на інформацію не повинен уміщувати вкладених файлів.

5. Усний запит заповнюється співробітником Фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації, який його отримав.

6. Усі поля у формі запиту підлягають заповненню, за винятком полів, де зазначаються дані про спосіб надання відповіді на запит. У цих полях має бути зазначено щонайменше один спосіб надання відповіді на запит.

7. Запит на інформацію повинен містити:

1) найменування юридичної особи чи об’єднання громадян без статусу юридичної особи;

2) місцезнаходження юридичної особи або поштову адресу об’єднання громадян без статусу юридичної особи, адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку;

3) прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої запитувачем особи;

4) відомості про наявність у особи повноважень запитувати інформацію від імені юридичної особи або об’єднання громадян без статусу юридичної особи (довіреність, доручення тощо);

5) загальний опис необхідної інформації (або/та вид, назву, реквізити чи зміст документа, інформацію щодо якого потрібно отримати);

6) підпис і дату подання запиту, крім запитів, що подаються по телефону або в електронному вигляді.